artykuł nr 1

Majątek Biblioteki

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Głównym źródłem przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest dotacja przekazywana przez Organizatora; Gminę Miasta Radomia w oparciu o roczny plan finansowy