Deklaracja Dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Krok, it@mbpradom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 362 67 35 wew. 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu,
ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w budynku jednopiętrowym. Do budynku jest jedno wejście od ulicy J. Piłsudskiego 12. Do biblioteki prowadzą schody do wejścia głównego, przy których znajduje się podjazd dla wózków oraz winda zewnętrzna. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale jest możliwość korzystania z miejsc parkingowych przez osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Do biblioteki można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 25.

Filia biblioteczna nr 1 - ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w budynku jednopiętrowym na pierwszym piętrze. Do biblioteki prowadzi jedno wejście bez żadnego schodka - ten sam poziom na zewnątrz i wewnątrz. W budynku jest dźwig dla osób niepełnosprawnych, aby wjechać na górę trzeba trzymać cały czas przycisk. W bibliotece jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz wzdłuż budynku zainstalowany jest podjazd/pochylnia dla wózków inwalidzkich. Przy budynku jest parking ogólny z wydzielonymi i oznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do biblioteki dojechać można autobusami niskopodłogowymi z podjazdami dla niepełnosprawnych. Nad ulicami znajdują się kładki pomagające przejść na drugą stronę ulicy.

Kursują linie autobusowe nr: 3, 4, 9, 11, 19, 21, 23, 25 (od ul. Grzecznarowskiego i Jana Pawła II).

Filia biblioteczna nr 2 - ul. Zientarskiego 1 A, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w budynku trzy-poziomowym na wysokim parterze. Posiada dwa wejścia do budynku. Wejście od frontu prowadzi po 2 schodkach, gdzie znajduje się podjazd dla wózków. Podwójne drzwi wejściowe o szerokości 100 cm otwierane ręcznie. Wejście z tyłu budynku prowadzi z poziomu ulicy bez schodów i progów. Drzwi wejściowe o szerokości 100 cm otwierane ręcznie. 

Główne  wejście prowadzi na klatkę schodową (półpiętro), z której trzeba wejść schodami na poziom biblioteki (11 schodów). Tylne wejście prowadzi na klatkę schodową, którą następnie schodami o 4 stopniach (zaopatrzonych w podjazd dla wózków) można dostać się na półpiętro i po kolejnych schodach o 2 stopniach  (zaopatrzonych w podjazd dla wózków) – do piwnicy. Budynek posiada windę z dostępem na wszystkie 3 poziomy (drzwi rozsuwane automatycznie) oraz toaletę dla niepełnosprawnych na poziomie biblioteki (wysoki parter) z szerszymi drzwiami i poręczami uchylnymi przy toalecie i umywalce. 

Schody na klatce schodowej z tyłu budynku, którymi można dostać się na poziom piwnicy oraz do windy posiadają ruchome metalowe pochylnie ułatwiające zjazd wózkiem.

Na parkingu z tyłu budynku znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Najbliższe przystanki znajdują się na ul. Zbrowskiego w odległości 200 m od budynku biblioteki: Zbrowskiego /Zientarskiego kierunek do centrum;  Zbrowskiego/Zientarskiego kierunek od centrum; Obsługują je linie: 3, 16, 18. 

Nieco dalej, w odległości 600 m znajdują się przystanki: Struga/Zbrowskiego w kierunku centrum; Struga/Szklana w kierunku od centrum; Obsługują je linie: 1, 9, 10, 17, 21, 22, 26. Wszystkie kursy tych linii (oprócz linii 22) są obsługiwane autobusami niskopodłogowymi.

Filia biblioteczna nr 3 - ul. Królewska 5, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w pomieszczeniach piwnicznych bloku mieszkalnego. Do biblioteki prowadzą schody w dół bez podjazdu/zjazdu dla wózków. Do budynku jest jedno wejście. W budynku nie ma windy, nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Przy bibliotece nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Do biblioteki można dojechać autobusami linii miejskiej nr: 3, 4, 7, 12, 24.

Filia biblioteczna nr 4 - ul. Garbarska 82/86, 26-600 Radom

Siedziba biblioteki zlokalizowana jest w parterowym budynku. Do budynku od strony przystanku prowadzą schody w dół. Do biblioteki jest jedno wejście. W lokalu biblioteki odległości między regałami są na tyle duże, że osoba niepełnosprawna bez problemu może się poruszać na wózku inwalidzkim. Toaleta dla czytelników nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obok biblioteki znajduje się duży parking, z którego mogą korzystać użytkownicy biblioteki, ale brak jest oznaczeń dla osób niepełnosprawnych. 
Z parkingu jest możliwość podjazdu wózkiem. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Do biblioteki można dojechać autobusami linii miejskiej nr: 2

Filia biblioteczna nr 6 - ul. Kusocińskiego 13, 26-600 Radom

Siedziba biblioteki znajduje się w wolno stojącym, parterowym budynku usytuowanym u zbiegu ulic Janusza Kusocińskiego i Generała Józefa  Bema na Osiedlu XV-lecia. Budynek biblioteki posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego biblioteki od strony ul. Janusza Kusocińskiego prowadzą dziesięciostopniowe dwustronne schody z barierką/uchwytem mocowanym do ściany budynku. Dla osób niepełnosprawnych jest specjalne urządzenie gąsienicowe Transporter Schodowy Klasyczny – Schodołaz, pasujący do większości wózków inwalidzkich, podnoszący ciężar do 130 kg. 

Dostęp do budynku od strony tarasu jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd/pochyła rampa dla osób niepełnosprawnych. Wejście prowadzące bezpośrednio do biblioteki oraz wszystkie wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku nie mają progów. W bibliotece przejścia między regałami z książkami są przystosowane do poruszania się na wózkach i zapewniają dostęp do księgozbioru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu biblioteki jest ogólnie dostępny parking, ale bez miejsc parkingowych z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej - najbliższe przystanki:

 • Kusocińskiego/Chrobrego. Linie nr: 6, 13, 21, 24
 • Kusocińskiego/Żwirki i Wigury. Linie nr: 6, 13, 21, 24
 • Chrobrego/Kusocińskiego. Linie nr: 6, 7
 • Chrobrego/Sowińskiego. Linie nr: 7, 13, 21, 24 
 • Żwirki i Wigury/ Kusocińskiego. Linia nr: 3

Filia biblioteczna nr 7 - ul. Młodzianowska 9, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się na parterze budynku. Do biblioteki jest jedno wejście bez schodów. Osobom niepełnosprawnym na wózkach jest ograniczony dostęp do księgozbioru. W bibliotece nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Przy bibliotece są miejsca postojowe bez oznaczeń dla niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 10, 11, 16, 17.

Filia biblioteczna nr 9 - ul. Sucha 2, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się na parterze budynku. Do budynku prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Biblioteka posiada wejście wspólne z Domem Kultury. Brak jest windy. Biblioteka nie posiada toalety dla niepełnosprawnych. Przy budynku są wydzielone miejsca parkingowe, ale bez oznaczenia dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 13, 14, 16, 17.

Filia biblioteczna nr 10 - ul. Żeromskiego 116, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się na parterze budynku. Do biblioteki jest jedno wejście. Przy wejściu brak podjazdu dla wózków. Biblioteka nie posiada żadnych udogodnień, brak toalety dla niepełnosprawnych. Z boku  budynku znajduje się ogólnodostępny parking.  Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 5, 10, 24.

Filia biblioteczna nr 12 - ul. Pośrednia 29, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się na parterze budynku. Do biblioteki jest jedno wejście. W bibliotece jest dobry dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wydzielone są dwa miejsca dla osób  niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 8, 13, 16.

Filia biblioteczna nr 15 - ul. Wyścigowa 12, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w budynku Przychodni Zdrowia na pierwszym piętrze. Przy budynku jest podjazd dla osób na wózkach. Do budynku jest jedno wejście. Wewnątrz budynku do biblioteki prowadzą schody, brak jest windy. W budynku jest toaleta przystosowana i przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest parking, ale brak jest oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu  nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej nr: 3

Filia biblioteczna nr 16 - ul. Barycka 2, 26-600 Radom

Biblioteka mieści się w budynku na pierwszym piętrze. Jest jedno wejście do budynku. Do biblioteki prowadzą schody, brak jest windy. Brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka nie posiada toalety dla osób  niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w żadnej formie. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 7, 14, 25.

Serwis BIP jest responsywny.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.