artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich jest główną biblioteką miasta Radomia, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Podstawowe zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu:

 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Radomia i okolic.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych, w kraju i za granicą.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek ośrodków informacji naukowej.
 4. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych dla osób chorych i niepełnosprawnych.
 6. Popularyzowanie książki, czytelnictwa, nauki, sztuki, kultury poprzez lekcje biblioteczne, spotkania z twórcami, wydawcami, itp.
 7. Organizowanie działalności sieci filii bibliotecznych w mieście, koordynowanie ich pracy.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie określonym w ustawie o bibliotekach.
 10. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, instytucjami oświatowymi i naukowymi oraz organizacjami w zakresie pobudzania, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz wymiana doświadczeń i doskonalenie własnej działalności, w tym z miastami partnerskimi Organizatora.
 11. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów lub porozumień.
   

Biblioteka może również prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, wydawniczą, edukacyjną, naukowo-badawczą i instrukcyjno-metodyczną oraz podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb  społecznych w zakresie rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa.