artykuł nr 1

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest samorządową instytucją kultury miasta Radomia, posiadającą osobowość prawną.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest zarejestrowana od dnia  1 września 1999 r. w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia, pod numerem 9. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.  w sprawie sposobu prowadzenia i  udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r., poz. 189).

Zgodnie z § 3 Statutu, Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest Gmina Miasta Radomia, a nadzór nad działalnością biblioteki sprawują organy Gminy Miasta Radomia, w zakresie ich kompetencji. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Podstawy prawne działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu regulują:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 829);

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 862);

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1527, 1948);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 191, 659) i przepisy wykonawcze do tej ustawy;

Statut nadany uchwałą nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku z późniejszymi zmianami;

♦ Zarządzenia Dyrektora.