artykuł nr 1

Organy zarządzające

♦ Zgodnie z § 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje w trybie konkursowym Prezydent Miasta Radomia oraz odwołuje  w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Funkcje i kompetencje dyrektora określa § 10 statutu Biblioteki oraz § 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

♦ Zgodnie z § 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Radomia. Funkcje i kompetencje zastępcy określa § 10 statutu Biblioteki oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego MBP.

♦ Funkcje i kompetencje głównego księgowego określa § 6 Regulaminu Organizacyjnego MBP w Radomiu.  Do  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych  konieczne  jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

Dostępne kategorie:
Dyrektor
Główny Księgowy