artykuł nr 1

Sposoby załatwiania spraw

Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana w komórkach organizacyjnych według kolejności wpływu. Biblioteka udziela odpowiedzi na  załatwiane sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.