artykuł nr 1

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art.3 ustawy, a która nie podlega wyłączeniu na podstawie art.6 tej ustawy.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu,
 • udostępniona na stronie MBP (www.mbpradom.pl)
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego (Biblioteka),
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje,
 • informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego może być wykonane pod warunkiem, że nie narusza przepisów:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. I. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. Zm.)

OPŁATY

Informację sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu jej ponownego wykorzystania bezpłatnie. Biblioteka może pobierać opłaty, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 • Wnioski mogą być wnoszone:w formie pisemnej w sekretariacie MBP, ul. Józefa Piłsudskiego 12, 26-600 Radom;
 • e-mailem na adres Biblioteki - biblioteka@mbpradom.pl

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu podnosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została udostępniona w BIP lub na innej oficjalnej stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

_____________

Zarządzenie w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego
do ponownego wykorzystania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu